شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • Bananas
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • Blacky
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • FB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • Green
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :square:
  Square
  Square
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :score:
  Score
  Score
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :no2:
  No2
  No2
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :no1:
  No1
  No1
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :school:
  School
  School
 • :down:
  Down
  Down
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :out:
  Out
  Out
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :running:
  Running
  Running
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • Soccer
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • Standard
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :x:
  X
  X
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :police:
  Police
  Police
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think:
  Think
  Think
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :show:
  Show
  Show
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :split:
  Split
  Split
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • Troll
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • Yahoo
 • :140:
  140
  140
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :129:
  129
  129
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :139:
  139
  139
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :128:
  128
  128
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :138:
  138
  138
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :127:
  127
  127
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :148:
  148
  148
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :137:
  137
  137
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :126:
  126
  126
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :147:
  147
  147
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :136:
  136
  136
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :5:
  5
  5
 • :146:
  146
  146
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :135:
  135
  135
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :4:
  4
  4
 • :145:
  145
  145
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :134:
  134
  134
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :3:
  3
  3
 • :144:
  144
  144
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :133:
  133
  133
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :143:
  143
  143
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :132:
  132
  132
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :1:
  1
  1
 • :142:
  142
  142
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :131:
  131
  131
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :141:
  141
  141
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :130:
  130
  130
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • Adium
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak