advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • Bananas
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • Blacky
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • FB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • Green
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • Other
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • Pooh
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • Smiley
 • :square:
  Square
  Square
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :score:
  Score
  Score
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :school:
  School
  School
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :out:
  Out
  Out
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :down:
  Down
  Down
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :running:
  Running
  Running
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • Soccer
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • Standard
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :think:
  Think
  Think
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :show:
  Show
  Show
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :split:
  Split
  Split
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :x:
  X
  X
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :police:
  Police
  Police
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • Troll
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • Yahoo
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :144:
  144
  144
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :133:
  133
  133
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :143:
  143
  143
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :132:
  132
  132
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :142:
  142
  142
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :131:
  131
  131
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :141:
  141
  141
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :130:
  130
  130
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :140:
  140
  140
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :129:
  129
  129
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :139:
  139
  139
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :128:
  128
  128
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :138:
  138
  138
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :127:
  127
  127
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :137:
  137
  137
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :136:
  136
  136
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • Adium
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz