advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • Bananas
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • Blacky
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • FB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • Green
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • Other
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • Pooh
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • Smiley
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :square:
  Square
  Square
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :score:
  Score
  Score
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :school:
  School
  School
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :out:
  Out
  Out
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :down:
  Down
  Down
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :running:
  Running
  Running
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • Soccer
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :police:
  Police
  Police
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :music:
  Music
  Music
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :split:
  Split
  Split
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :x:
  X
  X
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • Troll
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • Yahoo
 • :129:
  129
  129
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :139:
  139
  139
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :128:
  128
  128
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :138:
  138
  138
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :127:
  127
  127
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :137:
  137
  137
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :136:
  136
  136
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :144:
  144
  144
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :133:
  133
  133
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :143:
  143
  143
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :132:
  132
  132
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :142:
  142
  142
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :131:
  131
  131
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :141:
  141
  141
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :130:
  130
  130
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :140:
  140
  140
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • Adium
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak