advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • Bananas
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • Blacky
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • FB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • Green
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • Other
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • Pooh
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • Smiley
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :running:
  Running
  Running
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :square:
  Square
  Square
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :score:
  Score
  Score
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :no2:
  No2
  No2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :no1:
  No1
  No1
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :school:
  School
  School
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :out:
  Out
  Out
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :down:
  Down
  Down
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • Soccer
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • Standard
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :split:
  Split
  Split
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :x:
  X
  X
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :police:
  Police
  Police
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • Yahoo
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :143:
  143
  143
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :132:
  132
  132
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :142:
  142
  142
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :131:
  131
  131
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :141:
  141
  141
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :130:
  130
  130
 • :23:
  23
  23
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :140:
  140
  140
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :129:
  129
  129
 • :22:
  22
  22
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :139:
  139
  139
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :128:
  128
  128
 • :21:
  21
  21
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :138:
  138
  138
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :127:
  127
  127
 • :20:
  20
  20
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :148:
  148
  148
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :137:
  137
  137
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :126:
  126
  126
 • :19:
  19
  19
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :147:
  147
  147
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :136:
  136
  136
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :18:
  18
  18
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :146:
  146
  146
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :135:
  135
  135
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :17:
  17
  17
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :145:
  145
  145
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :134:
  134
  134
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :16:
  16
  16
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :144:
  144
  144
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :133:
  133
  133
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :15:
  15
  15
 • Adium
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey