شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • Bananas
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • Blacky
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • FB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • Green
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • Other
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :running:
  Running
  Running
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :square:
  Square
  Square
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :score:
  Score
  Score
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :school:
  School
  School
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :down:
  Down
  Down
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :out:
  Out
  Out
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • Soccer
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • Standard
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :x:
  X
  X
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :police:
  Police
  Police
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :think:
  Think
  Think
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :show:
  Show
  Show
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :split:
  Split
  Split
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • Troll
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • Yahoo
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :138:
  138
  138
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :127:
  127
  127
 • :20:
  20
  20
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :148:
  148
  148
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :137:
  137
  137
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :126:
  126
  126
 • :19:
  19
  19
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :147:
  147
  147
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :136:
  136
  136
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :18:
  18
  18
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :146:
  146
  146
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :135:
  135
  135
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :17:
  17
  17
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :145:
  145
  145
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :134:
  134
  134
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :16:
  16
  16
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :144:
  144
  144
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :133:
  133
  133
 • :26:
  26
  26
 • :79:
  79
  79
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :143:
  143
  143
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :132:
  132
  132
 • :25:
  25
  25
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :142:
  142
  142
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :131:
  131
  131
 • :24:
  24
  24
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :141:
  141
  141
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :130:
  130
  130
 • :23:
  23
  23
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :140:
  140
  140
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :129:
  129
  129
 • :22:
  22
  22
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :139:
  139
  139
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :128:
  128
  128
 • :21:
  21
  21
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • Adium
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab