advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • Bananas
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • Blacky
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • FB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • Green
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • Other
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :down:
  Down
  Down
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :school:
  School
  School
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :out:
  Out
  Out
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :running:
  Running
  Running
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :square:
  Square
  Square
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :score:
  Score
  Score
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • Soccer
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • Standard
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :x:
  X
  X
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :police:
  Police
  Police
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love:
  Love
  Love
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :think:
  Think
  Think
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :split:
  Split
  Split
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • Troll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • Yahoo
 • :104:
  104
  104
 • :133:
  133
  133
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :114:
  114
  114
 • :143:
  143
  143
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :103:
  103
  103
 • :132:
  132
  132
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :113:
  113
  113
 • :142:
  142
  142
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :102:
  102
  102
 • :131:
  131
  131
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :112:
  112
  112
 • :141:
  141
  141
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :130:
  130
  130
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :111:
  111
  111
 • :140:
  140
  140
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :129:
  129
  129
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :110:
  110
  110
 • :139:
  139
  139
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :79:
  79
  79
 • :128:
  128
  128
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :109:
  109
  109
 • :138:
  138
  138
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :127:
  127
  127
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :123:
  123
  123
 • :148:
  148
  148
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :137:
  137
  137
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :126:
  126
  126
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :122:
  122
  122
 • :147:
  147
  147
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :136:
  136
  136
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :121:
  121
  121
 • :146:
  146
  146
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :135:
  135
  135
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :120:
  120
  120
 • :145:
  145
  145
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :105:
  105
  105
 • :134:
  134
  134
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :115:
  115
  115
 • :144:
  144
  144
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • Adium
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish