advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • Bananas
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • Blacky
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • FB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • Green
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • Other
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :score:
  Score
  Score
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :school:
  School
  School
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :out:
  Out
  Out
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :running:
  Running
  Running
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :square:
  Square
  Square
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :down:
  Down
  Down
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • Soccer
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • Standard
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :x:
  X
  X
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :police:
  Police
  Police
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :think:
  Think
  Think
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :love:
  Love
  Love
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :show:
  Show
  Show
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :split:
  Split
  Split
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • Troll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • Yahoo
 • :141:
  141
  141
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :130:
  130
  130
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :140:
  140
  140
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :129:
  129
  129
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :139:
  139
  139
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :128:
  128
  128
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :138:
  138
  138
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :127:
  127
  127
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :137:
  137
  137
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :136:
  136
  136
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :144:
  144
  144
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :133:
  133
  133
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :143:
  143
  143
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :132:
  132
  132
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :142:
  142
  142
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :131:
  131
  131
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • Adium
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh