advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • Bananas
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • Blacky
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • FB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • Green
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • Other
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :score:
  Score
  Score
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :no2:
  No2
  No2
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :no1:
  No1
  No1
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :school:
  School
  School
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :out:
  Out
  Out
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :down:
  Down
  Down
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :running:
  Running
  Running
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :square:
  Square
  Square
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • Soccer
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :France:
  France
  France
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • Standard
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :police:
  Police
  Police
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :think:
  Think
  Think
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :show:
  Show
  Show
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :split:
  Split
  Split
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :console:
  Console
  Console
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :x:
  X
  X
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • Troll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • Yahoo
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :148:
  148
  148
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :147:
  147
  147
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :146:
  146
  146
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :145:
  145
  145
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :144:
  144
  144
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • Adium
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak