شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • FB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • Green
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • Other
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • Pooh
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • Smiley
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :running:
  Running
  Running
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :square:
  Square
  Square
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :score:
  Score
  Score
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :down:
  Down
  Down
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :school:
  School
  School
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :out:
  Out
  Out
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • Soccer
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • Standard
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :police:
  Police
  Police
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :think:
  Think
  Think
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :book:
  Book
  Book
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :show:
  Show
  Show
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :split:
  Split
  Split
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :x:
  X
  X
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • Troll
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • Yahoo
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • Adium
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak