شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • Bananas
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • Blacky
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • FB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • Green
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • Other
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :school:
  School
  School
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :out:
  Out
  Out
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :down:
  Down
  Down
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :running:
  Running
  Running
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :square:
  Square
  Square
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :score:
  Score
  Score
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • Soccer
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • Standard
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :think:
  Think
  Think
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :show:
  Show
  Show
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :split:
  Split
  Split
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :x:
  X
  X
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :police:
  Police
  Police
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :book:
  Book
  Book
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • Troll
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • Yahoo
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo