advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • Bananas
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • Blacky
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • FB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • Green
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • Other
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :no1:
  No1
  No1
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :school:
  School
  School
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :out:
  Out
  Out
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :down:
  Down
  Down
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :running:
  Running
  Running
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :square:
  Square
  Square
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :score:
  Score
  Score
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • Soccer
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • Standard
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :think:
  Think
  Think
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :split:
  Split
  Split
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :show:
  Show
  Show
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :director:
  Director
  Director
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :x:
  X
  X
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :police:
  Police
  Police
 • :death:
  Death
  Death
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :music:
  Music
  Music
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :office:
  Office
  Office
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :date:
  Date
  Date
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :military:
  Military
  Military
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • Troll
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • Yahoo
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :141:
  141
  141
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :130:
  130
  130
 • :13:
  13
  13
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :140:
  140
  140
 • :23:
  23
  23
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :129:
  129
  129
 • :12:
  12
  12
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :139:
  139
  139
 • :22:
  22
  22
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :128:
  128
  128
 • :11:
  11
  11
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :138:
  138
  138
 • :21:
  21
  21
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :127:
  127
  127
 • :10:
  10
  10
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :148:
  148
  148
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :137:
  137
  137
 • :20:
  20
  20
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :126:
  126
  126
 • :9:
  9
  9
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :147:
  147
  147
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :136:
  136
  136
 • :19:
  19
  19
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :146:
  146
  146
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :135:
  135
  135
 • :18:
  18
  18
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :145:
  145
  145
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :134:
  134
  134
 • :17:
  17
  17
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :144:
  144
  144
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :133:
  133
  133
 • :16:
  16
  16
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :143:
  143
  143
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :132:
  132
  132
 • :15:
  15
  15
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :142:
  142
  142
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :131:
  131
  131
 • :14:
  14
  14
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • Adium
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh