شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • Bananas
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • Blacky
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • FB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • Green
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • Other
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • Pooh
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • Smiley
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :square:
  Square
  Square
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :score:
  Score
  Score
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :school:
  School
  School
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :out:
  Out
  Out
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :down:
  Down
  Down
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :running:
  Running
  Running
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • Soccer
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • Standard
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :police:
  Police
  Police
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :think:
  Think
  Think
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :split:
  Split
  Split
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :show:
  Show
  Show
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :x:
  X
  X
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • Troll
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • Yahoo
 • :39:
  39
  39
 • :136:
  136
  136
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :146:
  146
  146
 • :101:
  101
  101
 • :17:
  17
  17
 • :38:
  38
  38
 • :135:
  135
  135
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :145:
  145
  145
 • :100:
  100
  100
 • :16:
  16
  16
 • :37:
  37
  37
 • :134:
  134
  134
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :144:
  144
  144
 • :79:
  79
  79
 • :15:
  15
  15
 • :36:
  36
  36
 • :133:
  133
  133
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :143:
  143
  143
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :35:
  35
  35
 • :132:
  132
  132
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :142:
  142
  142
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :34:
  34
  34
 • :131:
  131
  131
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :23:
  23
  23
 • :44:
  44
  44
 • :141:
  141
  141
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :33:
  33
  33
 • :130:
  130
  130
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :22:
  22
  22
 • :43:
  43
  43
 • :140:
  140
  140
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :129:
  129
  129
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :21:
  21
  21
 • :42:
  42
  42
 • :139:
  139
  139
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :128:
  128
  128
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :20:
  20
  20
 • :41:
  41
  41
 • :138:
  138
  138
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :127:
  127
  127
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :148:
  148
  148
 • :103:
  103
  103
 • :19:
  19
  19
 • :40:
  40
  40
 • :137:
  137
  137
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :126:
  126
  126
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :147:
  147
  147
 • :102:
  102
  102
 • :18:
  18
  18
 • Adium
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar