advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • Bananas
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • Blacky
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • FB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • Green
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • Other
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :score:
  Score
  Score
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :school:
  School
  School
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :out:
  Out
  Out
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :running:
  Running
  Running
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :square:
  Square
  Square
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :down:
  Down
  Down
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • Soccer
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • Standard
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :split:
  Split
  Split
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :x:
  X
  X
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :police:
  Police
  Police
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • Yahoo
 • :4:
  4
  4
 • :143:
  143
  143
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :132:
  132
  132
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :3:
  3
  3
 • :142:
  142
  142
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :131:
  131
  131
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :141:
  141
  141
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :130:
  130
  130
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :1:
  1
  1
 • :140:
  140
  140
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :129:
  129
  129
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :139:
  139
  139
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :128:
  128
  128
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :138:
  138
  138
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :127:
  127
  127
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :148:
  148
  148
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :137:
  137
  137
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :126:
  126
  126
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :147:
  147
  147
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :136:
  136
  136
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :146:
  146
  146
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :135:
  135
  135
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :145:
  145
  145
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :134:
  134
  134
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :5:
  5
  5
 • :144:
  144
  144
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :133:
  133
  133
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • Adium
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey