شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • Bananas
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • Blacky
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • FB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • Green
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • Other
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :score:
  Score
  Score
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :no2:
  No2
  No2
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :no1:
  No1
  No1
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :school:
  School
  School
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :out:
  Out
  Out
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :down:
  Down
  Down
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :running:
  Running
  Running
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :square:
  Square
  Square
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • Soccer
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • Standard
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :think:
  Think
  Think
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :show:
  Show
  Show
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :split:
  Split
  Split
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :x:
  X
  X
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :police:
  Police
  Police
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • Troll
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • Yahoo
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo