شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • FB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • Green
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • Other
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :school:
  School
  School
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :out:
  Out
  Out
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :down:
  Down
  Down
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :running:
  Running
  Running
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :square:
  Square
  Square
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :score:
  Score
  Score
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • Soccer
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • Standard
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :x:
  X
  X
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :police:
  Police
  Police
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :think:
  Think
  Think
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :show:
  Show
  Show
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :split:
  Split
  Split
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • Troll
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • Yahoo
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :130:
  130
  130
 • :31:
  31
  31
 • :104:
  104
  104
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :140:
  140
  140
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :129:
  129
  129
 • :30:
  30
  30
 • :103:
  103
  103
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :139:
  139
  139
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :128:
  128
  128
 • :29:
  29
  29
 • :102:
  102
  102
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :138:
  138
  138
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :127:
  127
  127
 • :28:
  28
  28
 • :101:
  101
  101
 • :17:
  17
  17
 • :148:
  148
  148
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :137:
  137
  137
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :126:
  126
  126
 • :27:
  27
  27
 • :100:
  100
  100
 • :16:
  16
  16
 • :147:
  147
  147
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :136:
  136
  136
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :79:
  79
  79
 • :15:
  15
  15
 • :146:
  146
  146
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :135:
  135
  135
 • :36:
  36
  36
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :145:
  145
  145
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :134:
  134
  134
 • :35:
  35
  35
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :144:
  144
  144
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :133:
  133
  133
 • :34:
  34
  34
 • :107:
  107
  107
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :143:
  143
  143
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :132:
  132
  132
 • :33:
  33
  33
 • :106:
  106
  106
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :142:
  142
  142
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :131:
  131
  131
 • :32:
  32
  32
 • :105:
  105
  105
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :141:
  141
  141
 • :42:
  42
  42
 • Adium
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh