advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • Bananas
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • Blacky
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • FB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • Green
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :running:
  Running
  Running
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :square:
  Square
  Square
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :score:
  Score
  Score
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :down:
  Down
  Down
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :school:
  School
  School
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :out:
  Out
  Out
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • Soccer
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • Standard
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :show:
  Show
  Show
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :split:
  Split
  Split
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :love:
  Love
  Love
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :x:
  X
  X
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :police:
  Police
  Police
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :director:
  Director
  Director
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :console:
  Console
  Console
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :death:
  Death
  Death
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :think:
  Think
  Think
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :date:
  Date
  Date
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • Troll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • Yahoo
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :146:
  146
  146
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :135:
  135
  135
 • :120:
  120
  120
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :145:
  145
  145
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :134:
  134
  134
 • :115:
  115
  115
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :144:
  144
  144
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :133:
  133
  133
 • :114:
  114
  114
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :143:
  143
  143
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :132:
  132
  132
 • :113:
  113
  113
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :142:
  142
  142
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :131:
  131
  131
 • :112:
  112
  112
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :141:
  141
  141
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :130:
  130
  130
 • :111:
  111
  111
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :140:
  140
  140
 • :125:
  125
  125
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :129:
  129
  129
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :139:
  139
  139
 • :124:
  124
  124
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :128:
  128
  128
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :138:
  138
  138
 • :123:
  123
  123
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :127:
  127
  127
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :148:
  148
  148
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :137:
  137
  137
 • :122:
  122
  122
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :126:
  126
  126
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :147:
  147
  147
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :136:
  136
  136
 • :121:
  121
  121
 • Adium
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar