advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • Bananas
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • Blacky
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • FB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • Green
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • Other
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • Pooh
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • Smiley
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :running:
  Running
  Running
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :square:
  Square
  Square
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :score:
  Score
  Score
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :school:
  School
  School
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :out:
  Out
  Out
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :down:
  Down
  Down
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • Soccer
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • Standard
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :director:
  Director
  Director
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :think:
  Think
  Think
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :console:
  Console
  Console
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :show:
  Show
  Show
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :split:
  Split
  Split
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :music:
  Music
  Music
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :x:
  X
  X
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :date:
  Date
  Date
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :military:
  Military
  Military
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :police:
  Police
  Police
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • Troll
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • Yahoo
 • :78:
  78
  78
 • :127:
  127
  127
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :148:
  148
  148
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :137:
  137
  137
 • :24:
  24
  24
 • :77:
  77
  77
 • :126:
  126
  126
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :147:
  147
  147
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :136:
  136
  136
 • :23:
  23
  23
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :146:
  146
  146
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :135:
  135
  135
 • :22:
  22
  22
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :145:
  145
  145
 • :32:
  32
  32
 • :105:
  105
  105
 • :134:
  134
  134
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :144:
  144
  144
 • :31:
  31
  31
 • :104:
  104
  104
 • :133:
  133
  133
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :143:
  143
  143
 • :30:
  30
  30
 • :103:
  103
  103
 • :132:
  132
  132
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :142:
  142
  142
 • :29:
  29
  29
 • :102:
  102
  102
 • :131:
  131
  131
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :141:
  141
  141
 • :28:
  28
  28
 • :101:
  101
  101
 • :130:
  130
  130
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :140:
  140
  140
 • :27:
  27
  27
 • :100:
  100
  100
 • :129:
  129
  129
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :139:
  139
  139
 • :26:
  26
  26
 • :79:
  79
  79
 • :128:
  128
  128
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :138:
  138
  138
 • :25:
  25
  25
 • Adium
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab