advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • Bananas
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • Blacky
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • FB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • Green
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • Other
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • Pooh
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • Smiley
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :score:
  Score
  Score
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :school:
  School
  School
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :out:
  Out
  Out
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :running:
  Running
  Running
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :square:
  Square
  Square
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :down:
  Down
  Down
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • Soccer
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • Standard
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :think:
  Think
  Think
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :split:
  Split
  Split
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :show:
  Show
  Show
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :x:
  X
  X
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :police:
  Police
  Police
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • Troll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • Yahoo
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :146:
  146
  146
 • :1:
  1
  1
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :135:
  135
  135
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :145:
  145
  145
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :134:
  134
  134
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :144:
  144
  144
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :133:
  133
  133
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :143:
  143
  143
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :132:
  132
  132
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :142:
  142
  142
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :131:
  131
  131
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :141:
  141
  141
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :130:
  130
  130
 • :17:
  17
  17
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :140:
  140
  140
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :129:
  129
  129
 • :16:
  16
  16
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :139:
  139
  139
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :128:
  128
  128
 • :15:
  15
  15
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :138:
  138
  138
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :127:
  127
  127
 • :14:
  14
  14
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :148:
  148
  148
 • :3:
  3
  3
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :137:
  137
  137
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :126:
  126
  126
 • :13:
  13
  13
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :147:
  147
  147
 • :2:
  2
  2
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :136:
  136
  136
 • Adium
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar