شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • FB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • Green
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • Other
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • Pooh
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • Smiley
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :running:
  Running
  Running
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :square:
  Square
  Square
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :down:
  Down
  Down
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :score:
  Score
  Score
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :no2:
  No2
  No2
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :no1:
  No1
  No1
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :school:
  School
  School
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :out:
  Out
  Out
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • Soccer
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • Standard
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :police:
  Police
  Police
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :king:
  King
  King
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :think:
  Think
  Think
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :show:
  Show
  Show
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :split:
  Split
  Split
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :x:
  X
  X
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • Troll
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • Yahoo
 • :130:
  130
  130
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :140:
  140
  140
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :129:
  129
  129
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :139:
  139
  139
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :128:
  128
  128
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :138:
  138
  138
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :127:
  127
  127
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :148:
  148
  148
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :137:
  137
  137
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :126:
  126
  126
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :147:
  147
  147
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :136:
  136
  136
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :146:
  146
  146
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :135:
  135
  135
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :145:
  145
  145
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :134:
  134
  134
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :144:
  144
  144
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :133:
  133
  133
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :143:
  143
  143
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :132:
  132
  132
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :142:
  142
  142
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :131:
  131
  131
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :141:
  141
  141
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • Adium
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh