advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • Bananas
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • Blacky
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • FB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • Green
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • Other
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :down:
  Down
  Down
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :running:
  Running
  Running
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :square:
  Square
  Square
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :score:
  Score
  Score
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :no2:
  No2
  No2
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :no1:
  No1
  No1
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :school:
  School
  School
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :out:
  Out
  Out
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • Soccer
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • Standard
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :think:
  Think
  Think
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :director:
  Director
  Director
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :band:
  Band
  Band
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :split:
  Split
  Split
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :show:
  Show
  Show
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :death:
  Death
  Death
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :x:
  X
  X
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :police:
  Police
  Police
 • :date:
  Date
  Date
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • Troll
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • Yahoo
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :138:
  138
  138
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :127:
  127
  127
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :148:
  148
  148
 • :3:
  3
  3
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :137:
  137
  137
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :126:
  126
  126
 • :13:
  13
  13
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :147:
  147
  147
 • :2:
  2
  2
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :136:
  136
  136
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :146:
  146
  146
 • :1:
  1
  1
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :135:
  135
  135
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :145:
  145
  145
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :134:
  134
  134
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :144:
  144
  144
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :133:
  133
  133
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :143:
  143
  143
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :132:
  132
  132
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :142:
  142
  142
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :131:
  131
  131
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :141:
  141
  141
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :130:
  130
  130
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :140:
  140
  140
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :129:
  129
  129
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :139:
  139
  139
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :128:
  128
  128
 • Adium
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos