شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • FB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • Green
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • Other
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :down:
  Down
  Down
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :running:
  Running
  Running
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :square:
  Square
  Square
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :score:
  Score
  Score
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :no2:
  No2
  No2
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :no1:
  No1
  No1
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :school:
  School
  School
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :out:
  Out
  Out
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • Soccer
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • Standard
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :x:
  X
  X
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :police:
  Police
  Police
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :director:
  Director
  Director
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :death:
  Death
  Death
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :think:
  Think
  Think
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :date:
  Date
  Date
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :split:
  Split
  Split
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • Troll
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • Yahoo
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • Adium
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha