شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • Bananas
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • Blacky
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • FB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • Green
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • Other
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • Pooh
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • Smiley
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :running:
  Running
  Running
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :square:
  Square
  Square
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :score:
  Score
  Score
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :school:
  School
  School
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :out:
  Out
  Out
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :down:
  Down
  Down
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • Soccer
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :France:
  France
  France
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • Standard
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :think:
  Think
  Think
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :show:
  Show
  Show
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :split:
  Split
  Split
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :x:
  X
  X
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :police:
  Police
  Police
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • Troll
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • Yahoo
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo