شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • FB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • Green
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • Other
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :running:
  Running
  Running
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :square:
  Square
  Square
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :down:
  Down
  Down
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :score:
  Score
  Score
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :school:
  School
  School
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :out:
  Out
  Out
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • Soccer
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :France:
  France
  France
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • Standard
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :think:
  Think
  Think
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :split:
  Split
  Split
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :show:
  Show
  Show
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :x:
  X
  X
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :police:
  Police
  Police
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :love:
  Love
  Love
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • Troll
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • Yahoo
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • Adium
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh