شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • Bananas
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • Blacky
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • FB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • Green
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • Other
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :school:
  School
  School
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :out:
  Out
  Out
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :down:
  Down
  Down
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :running:
  Running
  Running
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :square:
  Square
  Square
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :score:
  Score
  Score
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :no2:
  No2
  No2
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • Soccer
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • Standard
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :police:
  Police
  Police
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think:
  Think
  Think
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :show:
  Show
  Show
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :split:
  Split
  Split
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :x:
  X
  X
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • Troll
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • Yahoo
 • :113:
  113
  113
 • :138:
  138
  138
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :102:
  102
  102
 • :127:
  127
  127
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :7:
  7
  7
 • :148:
  148
  148
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :112:
  112
  112
 • :137:
  137
  137
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :126:
  126
  126
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :6:
  6
  6
 • :147:
  147
  147
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :111:
  111
  111
 • :136:
  136
  136
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :146:
  146
  146
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :110:
  110
  110
 • :135:
  135
  135
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :79:
  79
  79
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :145:
  145
  145
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :109:
  109
  109
 • :134:
  134
  134
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :144:
  144
  144
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :133:
  133
  133
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :143:
  143
  143
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :132:
  132
  132
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :142:
  142
  142
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :131:
  131
  131
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :120:
  120
  120
 • :141:
  141
  141
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :105:
  105
  105
 • :130:
  130
  130
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :115:
  115
  115
 • :140:
  140
  140
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :104:
  104
  104
 • :129:
  129
  129
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :114:
  114
  114
 • :139:
  139
  139
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :103:
  103
  103
 • :128:
  128
  128
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • Adium
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab