advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • Bananas
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • Blacky
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • FB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • Green
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • Other
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :square:
  Square
  Square
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :score:
  Score
  Score
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :school:
  School
  School
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :out:
  Out
  Out
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :down:
  Down
  Down
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :running:
  Running
  Running
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • Soccer
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :France:
  France
  France
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :think:
  Think
  Think
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :show:
  Show
  Show
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :split:
  Split
  Split
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :x:
  X
  X
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :police:
  Police
  Police
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :console:
  Console
  Console
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • Troll
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • Yahoo
 • :110:
  110
  110
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :136:
  136
  136
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :109:
  109
  109
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :144:
  144
  144
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :133:
  133
  133
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :143:
  143
  143
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :132:
  132
  132
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :105:
  105
  105
 • :142:
  142
  142
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :131:
  131
  131
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :104:
  104
  104
 • :141:
  141
  141
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :130:
  130
  130
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :103:
  103
  103
 • :140:
  140
  140
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :129:
  129
  129
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :102:
  102
  102
 • :139:
  139
  139
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :128:
  128
  128
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :138:
  138
  138
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :127:
  127
  127
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :111:
  111
  111
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :137:
  137
  137
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • Adium
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar