advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • Bananas
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • Blacky
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • FB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • Green
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • Other
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :running:
  Running
  Running
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :square:
  Square
  Square
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :score:
  Score
  Score
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :no2:
  No2
  No2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :down:
  Down
  Down
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :no1:
  No1
  No1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :school:
  School
  School
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :out:
  Out
  Out
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • Soccer
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • Standard
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :x:
  X
  X
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :police:
  Police
  Police
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :char:
  Char
  Char
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :think:
  Think
  Think
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :split:
  Split
  Split
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :show:
  Show
  Show
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • Yahoo
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :148:
  148
  148
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :147:
  147
  147
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :146:
  146
  146
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :145:
  145
  145
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :144:
  144
  144
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • Adium
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh