شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • Bananas
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • Blacky
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • FB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • Green
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :running:
  Running
  Running
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :square:
  Square
  Square
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :down:
  Down
  Down
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :score:
  Score
  Score
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :school:
  School
  School
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :out:
  Out
  Out
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • Soccer
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • Standard
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :director:
  Director
  Director
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :think:
  Think
  Think
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :death:
  Death
  Death
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :show:
  Show
  Show
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :split:
  Split
  Split
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :date:
  Date
  Date
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :x:
  X
  X
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :police:
  Police
  Police
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • Troll
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • Yahoo
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo