advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • Bananas
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • Blacky
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • FB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • Green
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • Other
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :running:
  Running
  Running
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :square:
  Square
  Square
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :score:
  Score
  Score
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :school:
  School
  School
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :out:
  Out
  Out
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :down:
  Down
  Down
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • Soccer
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • Standard
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :split:
  Split
  Split
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :x:
  X
  X
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :police:
  Police
  Police
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • Troll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • Yahoo
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :133:
  133
  133
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :143:
  143
  143
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :132:
  132
  132
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :142:
  142
  142
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :131:
  131
  131
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :141:
  141
  141
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :130:
  130
  130
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :140:
  140
  140
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :129:
  129
  129
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :139:
  139
  139
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :128:
  128
  128
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :138:
  138
  138
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :127:
  127
  127
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :137:
  137
  137
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :136:
  136
  136
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :135:
  135
  135
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :134:
  134
  134
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :144:
  144
  144
 • Adium
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish