شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • FB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • Green
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :square:
  Square
  Square
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :score:
  Score
  Score
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :down:
  Down
  Down
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :school:
  School
  School
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :out:
  Out
  Out
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :running:
  Running
  Running
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • Soccer
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • Standard
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think:
  Think
  Think
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :show:
  Show
  Show
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :split:
  Split
  Split
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :x:
  X
  X
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :OK:
  OK
  OK
 • :police:
  Police
  Police
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :office:
  Office
  Office
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • Troll
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • Yahoo
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • Adium
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh