advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • FB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • Green
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :score:
  Score
  Score
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :no2:
  No2
  No2
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :no1:
  No1
  No1
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :school:
  School
  School
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :out:
  Out
  Out
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :down:
  Down
  Down
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :running:
  Running
  Running
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :square:
  Square
  Square
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • Soccer
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :France:
  France
  France
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • Standard
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :think:
  Think
  Think
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :show:
  Show
  Show
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :split:
  Split
  Split
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :console:
  Console
  Console
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :x:
  X
  X
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :police:
  Police
  Police
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • Troll
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • Yahoo
 • :137:
  137
  137
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :147:
  147
  147
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :136:
  136
  136
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :146:
  146
  146
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :135:
  135
  135
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :145:
  145
  145
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :134:
  134
  134
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :144:
  144
  144
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :133:
  133
  133
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :143:
  143
  143
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :132:
  132
  132
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :142:
  142
  142
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :131:
  131
  131
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :141:
  141
  141
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :130:
  130
  130
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :140:
  140
  140
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :129:
  129
  129
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :139:
  139
  139
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :128:
  128
  128
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :138:
  138
  138
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :127:
  127
  127
 • :148:
  148
  148
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo