advertisement

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • Bananas
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • Blacky
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • FB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • Green
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • Other
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • Pooh
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • Smiley
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :running:
  Running
  Running
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :square:
  Square
  Square
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :score:
  Score
  Score
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :down:
  Down
  Down
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :no1:
  No1
  No1
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :school:
  School
  School
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :out:
  Out
  Out
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • Soccer
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • Standard
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :console:
  Console
  Console
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :x:
  X
  X
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :police:
  Police
  Police
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :music:
  Music
  Music
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :split:
  Split
  Split
 • :king:
  King
  King
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • Troll
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • Yahoo
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :141:
  141
  141
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :130:
  130
  130
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :140:
  140
  140
 • :73:
  73
  73
 • :30:
  30
  30
 • :129:
  129
  129
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :139:
  139
  139
 • :72:
  72
  72
 • :29:
  29
  29
 • :128:
  128
  128
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :138:
  138
  138
 • :71:
  71
  71
 • :28:
  28
  28
 • :127:
  127
  127
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :148:
  148
  148
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :137:
  137
  137
 • :70:
  70
  70
 • :27:
  27
  27
 • :126:
  126
  126
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :147:
  147
  147
 • :100:
  100
  100
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :136:
  136
  136
 • :69:
  69
  69
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :146:
  146
  146
 • :79:
  79
  79
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :135:
  135
  135
 • :68:
  68
  68
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :145:
  145
  145
 • :78:
  78
  78
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :134:
  134
  134
 • :67:
  67
  67
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :144:
  144
  144
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :133:
  133
  133
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :143:
  143
  143
 • :76:
  76
  76
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :132:
  132
  132
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :142:
  142
  142
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :131:
  131
  131
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • Adium
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh