اون هایی که لوله هاشون از بغل تنه هم اضافی آمدن بالا تا بالای پیشونی.......+ یه نعلی ثانویه هم دارند که از بالا زوج لوله ها رو با تنه و لوله فرمون خود پاشاخ به هم مرتبط می کنه رو می گن...