عاقو ما از سال 83 به یان ور کلیه کار های تعمیر نگه داریمون رو با استفاده از تینر روغنی + روغن موتور سیلکِت 40 یا 50 WT می انجامیدیم و خیلیون راضو بودیم هلیون عالو........................
...