ما خودمون می خاییم چند وخته کفشو بشوریم نمی تونیم....................شما که جای خود داری..................

فعلا به علت شغل دومی که صبح ها برامون به زور جور کردن.........................خودمون هم...