بودنش که هست..........................ولی بو می ده............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!

یه تجربه طویل المدت فنی شخصی داریم که پیش خودمون می گیم :

پلت فورم های سال...