در مورد دوشاخ ها چند نوع خدمات سرویسی وجود دارد..............

- سرویس پوسته

که بیشتر مناسب دوشاخ های ساده است . دوشاخ هایی که فاقد سیستم دمپر روغن هسنتد و فقط از روغن برای روان کاری بازی در...