بعد اون وخ اگه قبلا یه ذره روغن ریزی داست حالا با این کار دیگه سیل روغن خارج میشه ازش................


ای ول ضد رنگ و روغن ترمز که عالیه...........چون اینجوری قشنگ خوش گل خوشگل...