یه زمانی بود کلا در جهان بشریت دوچرخه کوهستانیزمی.....................کلا چند تا شرکت بودن ترمز هیدرولیک می زدن.................

تا سال های 2005 حدودا به ای نور دیگه همه اومدن و بازار رو اشباع...