محل جغرافیایی سد هایی که آب تهران و کرج مناطق اطرافشون رو تامین می کند بدین صورت است



و حجم مخزن هر کدوم از اون سد ها هم بدین ترتیب......................