زنجیر وقتی قلطک های درونش خورده و ساییده میشهتو زنجیر سالم پین ها دقیقا وسط بوش ها قرار می گیرند.....ولی زنجیزی که خیلی کار کرده باشه وپین ها ( غلطک ) هاش خورده شده باشند بوش ها بینشو نکمی لقی و جای بازی بوجود میاد

هر لینک زنجیر کمی باز تر وای میسه یعنی کش میاد...........و وقتی کش میاد یعنی فاصله دو تا پین کمی از هم بیشتر میشه...پین ها اجبارا برای پر کردن این فاصله پیشتر بین دندانه های سیستم دنده میان نزدیک تر به سر دندانه ها می استن....و اینجاست که اگه زنجیر رو عوض نکنید دندونه ها رو هم شروع می کنه خوردن و ساییدن

بهترین وسیله برا سنجش کشش زنجیر اینهمنتهی چون تو ایران نیست
به یه روش دیگه.....

زنجیرر رو در میاردی و می زارید رو زمین..

یکی از پین ها رو روی یک خط کش اینچی دقیقا روی عدد 0 می زاریم..............فاصله بین هر پین نیم اینچ است........

از اون طرف زنجیر رو می کشیم که تحت کشش باشه...............

ما میریم وسطای زنجیر جایی که دوازده اینچ از پین اولیه فاصله داره..........یکعنی یک فوت.....یعنی 24 تا پین اون ور تر

اگر اون پین دقیقا روی عدد 12 بود که خوب هیچ زنجیر ردیفه ردیفه....
اگر تا اولین خط کوچیک بعد از عدد 12 هم بود یعنی یک هشتم اینچ 1/8" بازم خیالی نیست قابل تحمله ولی ورای اون دیگه زنجیر رو باید بفرستین سطل آشغالی..............