شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • Bananas
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • Blacky
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • FB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • Green
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :running:
  Running
  Running
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :square:
  Square
  Square
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :score:
  Score
  Score
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :down:
  Down
  Down
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :school:
  School
  School
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :out:
  Out
  Out
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • Soccer
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • Standard
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :police:
  Police
  Police
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :director:
  Director
  Director
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :char:
  Char
  Char
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :think:
  Think
  Think
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :death:
  Death
  Death
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :OK:
  OK
  OK
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :show:
  Show
  Show
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :split:
  Split
  Split
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :music:
  Music
  Music
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :office:
  Office
  Office
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :date:
  Date
  Date
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :military:
  Military
  Military
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :x:
  X
  X
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :love:
  Love
  Love
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • Troll
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • Yahoo
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • Adium
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak