شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • Bananas
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • Blacky
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • FB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • Green
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • Other
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :running:
  Running
  Running
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :down:
  Down
  Down
 • :square:
  Square
  Square
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :score:
  Score
  Score
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :no2:
  No2
  No2
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :no1:
  No1
  No1
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :school:
  School
  School
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :out:
  Out
  Out
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • Soccer
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • Standard
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :show:
  Show
  Show
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :split:
  Split
  Split
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :x:
  X
  X
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :police:
  Police
  Police
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :think:
  Think
  Think
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • Troll
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • Yahoo
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :148:
  148
  148
 • :106:
  106
  106
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :137:
  137
  137
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :126:
  126
  126
 • :75:
  75
  75
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :147:
  147
  147
 • :105:
  105
  105
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :136:
  136
  136
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :146:
  146
  146
 • :104:
  104
  104
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :135:
  135
  135
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :145:
  145
  145
 • :103:
  103
  103
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :134:
  134
  134
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :144:
  144
  144
 • :102:
  102
  102
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :133:
  133
  133
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :143:
  143
  143
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :132:
  132
  132
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :142:
  142
  142
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :131:
  131
  131
 • :100:
  100
  100
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :141:
  141
  141
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :130:
  130
  130
 • :79:
  79
  79
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :140:
  140
  140
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :129:
  129
  129
 • :78:
  78
  78
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :139:
  139
  139
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :128:
  128
  128
 • :77:
  77
  77
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :138:
  138
  138
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :127:
  127
  127
 • :76:
  76
  76
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo