شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • Bananas
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • Blacky
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • FB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • Green
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • Other
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :down:
  Down
  Down
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :running:
  Running
  Running
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :square:
  Square
  Square
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :score:
  Score
  Score
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :school:
  School
  School
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :out:
  Out
  Out
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • Soccer
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • Standard
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :think:
  Think
  Think
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :show:
  Show
  Show
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :split:
  Split
  Split
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :business:
  Business
  Business
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :help:
  Help
  Help
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :x:
  X
  X
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :police:
  Police
  Police
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :box:
  Box
  Box
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • Troll
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • Yahoo
 • :77:
  77
  77
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :76:
  76
  76
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :78:
  78
  78
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • Adium
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz