شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • Bananas
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • Blacky
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • FB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • Green
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • Other
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :score:
  Score
  Score
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :down:
  Down
  Down
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :school:
  School
  School
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :out:
  Out
  Out
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :running:
  Running
  Running
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :square:
  Square
  Square
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • Soccer
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • Standard
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :book:
  Book
  Book
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :help:
  Help
  Help
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :think:
  Think
  Think
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :box:
  Box
  Box
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :show:
  Show
  Show
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :split:
  Split
  Split
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :x:
  X
  X
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :police:
  Police
  Police
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • Troll
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • Yahoo
 • :79:
  79
  79
 • :138:
  138
  138
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :127:
  127
  127
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :109:
  109
  109
 • :148:
  148
  148
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :137:
  137
  137
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :126:
  126
  126
 • :108:
  108
  108
 • :147:
  147
  147
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :136:
  136
  136
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :146:
  146
  146
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :135:
  135
  135
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :145:
  145
  145
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :134:
  134
  134
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :105:
  105
  105
 • :144:
  144
  144
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :133:
  133
  133
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :104:
  104
  104
 • :143:
  143
  143
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :132:
  132
  132
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :103:
  103
  103
 • :142:
  142
  142
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :131:
  131
  131
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :102:
  102
  102
 • :141:
  141
  141
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :130:
  130
  130
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :140:
  140
  140
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :129:
  129
  129
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :139:
  139
  139
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :128:
  128
  128
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • Adium
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab