شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • Bananas
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • Blacky
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • FB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • Green
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • Other
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :running:
  Running
  Running
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :square:
  Square
  Square
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :down:
  Down
  Down
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :score:
  Score
  Score
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :no2:
  No2
  No2
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :no1:
  No1
  No1
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :school:
  School
  School
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :out:
  Out
  Out
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • Soccer
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • Standard
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :think:
  Think
  Think
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :show:
  Show
  Show
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :split:
  Split
  Split
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :x:
  X
  X
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :police:
  Police
  Police
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • Troll
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • Yahoo
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :142:
  142
  142
 • :17:
  17
  17
 • :70:
  70
  70
 • :131:
  131
  131
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :141:
  141
  141
 • :16:
  16
  16
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :130:
  130
  130
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :140:
  140
  140
 • :15:
  15
  15
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :129:
  129
  129
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :139:
  139
  139
 • :14:
  14
  14
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :128:
  128
  128
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :138:
  138
  138
 • :13:
  13
  13
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :127:
  127
  127
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :148:
  148
  148
 • :23:
  23
  23
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :137:
  137
  137
 • :12:
  12
  12
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :126:
  126
  126
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :147:
  147
  147
 • :22:
  22
  22
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :136:
  136
  136
 • :11:
  11
  11
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :146:
  146
  146
 • :21:
  21
  21
 • :74:
  74
  74
 • :135:
  135
  135
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :145:
  145
  145
 • :20:
  20
  20
 • :73:
  73
  73
 • :134:
  134
  134
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :144:
  144
  144
 • :19:
  19
  19
 • :72:
  72
  72
 • :133:
  133
  133
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :143:
  143
  143
 • :18:
  18
  18
 • :71:
  71
  71
 • :132:
  132
  132
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • Adium
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha