شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • FB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • Green
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • Other
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :running:
  Running
  Running
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :square:
  Square
  Square
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :down:
  Down
  Down
 • :score:
  Score
  Score
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :no2:
  No2
  No2
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :no1:
  No1
  No1
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :school:
  School
  School
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :out:
  Out
  Out
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • Soccer
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • Standard
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :show:
  Show
  Show
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :split:
  Split
  Split
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :band:
  Band
  Band
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :x:
  X
  X
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :police:
  Police
  Police
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think:
  Think
  Think
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • Troll
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :140:
  140
  140
 • :121:
  121
  121
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :129:
  129
  129
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :139:
  139
  139
 • :120:
  120
  120
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :128:
  128
  128
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :138:
  138
  138
 • :115:
  115
  115
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :127:
  127
  127
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :148:
  148
  148
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :137:
  137
  137
 • :114:
  114
  114
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :126:
  126
  126
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :147:
  147
  147
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :136:
  136
  136
 • :113:
  113
  113
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :146:
  146
  146
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :135:
  135
  135
 • :112:
  112
  112
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :145:
  145
  145
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :134:
  134
  134
 • :111:
  111
  111
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :144:
  144
  144
 • :125:
  125
  125
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :133:
  133
  133
 • :110:
  110
  110
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :143:
  143
  143
 • :124:
  124
  124
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :132:
  132
  132
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :142:
  142
  142
 • :123:
  123
  123
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :131:
  131
  131
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :141:
  141
  141
 • :122:
  122
  122
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :130:
  130
  130
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • Adium
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak