شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • Bananas
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • Blacky
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • FB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • Green
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • Other
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :score:
  Score
  Score
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :school:
  School
  School
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :out:
  Out
  Out
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :down:
  Down
  Down
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :running:
  Running
  Running
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :square:
  Square
  Square
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • Soccer
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • Standard
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :police:
  Police
  Police
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :book:
  Book
  Book
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :business:
  Business
  Business
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :box:
  Box
  Box
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :think:
  Think
  Think
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :char:
  Char
  Char
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :show:
  Show
  Show
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :split:
  Split
  Split
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :x:
  X
  X
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • Troll
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • Yahoo
 • :140:
  140
  140
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :129:
  129
  129
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :139:
  139
  139
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :128:
  128
  128
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :138:
  138
  138
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :127:
  127
  127
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :137:
  137
  137
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :126:
  126
  126
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :136:
  136
  136
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :135:
  135
  135
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :145:
  145
  145
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :134:
  134
  134
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :144:
  144
  144
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :133:
  133
  133
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :143:
  143
  143
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :132:
  132
  132
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :142:
  142
  142
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :131:
  131
  131
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :141:
  141
  141
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :130:
  130
  130
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • Adium
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak