شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • Bananas
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • Blacky
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • FB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • Green
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :out:
  Out
  Out
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :running:
  Running
  Running
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :down:
  Down
  Down
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :square:
  Square
  Square
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :score:
  Score
  Score
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :no2:
  No2
  No2
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :no1:
  No1
  No1
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :school:
  School
  School
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • Soccer
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • Standard
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :music:
  Music
  Music
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :date:
  Date
  Date
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :book:
  Book
  Book
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :military:
  Military
  Military
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :help:
  Help
  Help
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :business:
  Business
  Business
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :love:
  Love
  Love
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :think:
  Think
  Think
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :box:
  Box
  Box
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :king:
  King
  King
 • :show:
  Show
  Show
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :split:
  Split
  Split
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :director:
  Director
  Director
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :char:
  Char
  Char
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :x:
  X
  X
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :death:
  Death
  Death
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :police:
  Police
  Police
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • Troll
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • Yahoo
 • :134:
  134
  134
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :144:
  144
  144
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :133:
  133
  133
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :143:
  143
  143
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :132:
  132
  132
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :142:
  142
  142
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :131:
  131
  131
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :141:
  141
  141
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :130:
  130
  130
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :140:
  140
  140
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :129:
  129
  129
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :139:
  139
  139
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :128:
  128
  128
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :138:
  138
  138
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :127:
  127
  127
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :148:
  148
  148
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :137:
  137
  137
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :126:
  126
  126
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :147:
  147
  147
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :136:
  136
  136
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :146:
  146
  146
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :135:
  135
  135
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :145:
  145
  145
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • Adium
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh