شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • Bananas
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • Blacky
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • FB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • Green
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :no1:
  No1
  No1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :school:
  School
  School
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :out:
  Out
  Out
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :down:
  Down
  Down
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :running:
  Running
  Running
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :square:
  Square
  Square
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :score:
  Score
  Score
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no2:
  No2
  No2
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • Soccer
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • Standard
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think:
  Think
  Think
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :show:
  Show
  Show
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :split:
  Split
  Split
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :char:
  Char
  Char
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :x:
  X
  X
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :police:
  Police
  Police
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • Troll
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • Yahoo
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :141:
  141
  141
 • :16:
  16
  16
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :130:
  130
  130
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :79:
  79
  79
 • :140:
  140
  140
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :129:
  129
  129
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :78:
  78
  78
 • :139:
  139
  139
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :128:
  128
  128
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :77:
  77
  77
 • :138:
  138
  138
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :127:
  127
  127
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :148:
  148
  148
 • :23:
  23
  23
 • :76:
  76
  76
 • :137:
  137
  137
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :126:
  126
  126
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :147:
  147
  147
 • :22:
  22
  22
 • :75:
  75
  75
 • :136:
  136
  136
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :146:
  146
  146
 • :21:
  21
  21
 • :74:
  74
  74
 • :135:
  135
  135
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :145:
  145
  145
 • :20:
  20
  20
 • :73:
  73
  73
 • :134:
  134
  134
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :144:
  144
  144
 • :19:
  19
  19
 • :72:
  72
  72
 • :133:
  133
  133
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :143:
  143
  143
 • :18:
  18
  18
 • :71:
  71
  71
 • :132:
  132
  132
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :142:
  142
  142
 • :17:
  17
  17
 • :70:
  70
  70
 • :131:
  131
  131
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • Adium
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha