شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • Bananas
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • Blacky
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • FB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • Green
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • Other
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • Pooh
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • Smiley
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :running:
  Running
  Running
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :square:
  Square
  Square
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :down:
  Down
  Down
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :score:
  Score
  Score
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :no2:
  No2
  No2
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :no1:
  No1
  No1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :out:
  Out
  Out
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • Soccer
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :France:
  France
  France
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • Standard
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think:
  Think
  Think
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :show:
  Show
  Show
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :split:
  Split
  Split
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :x:
  X
  X
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :police:
  Police
  Police
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • Troll
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • Yahoo
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :125:
  125
  125
 • :148:
  148
  148
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :137:
  137
  137
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • :126:
  126
  126
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :124:
  124
  124
 • :147:
  147
  147
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :136:
  136
  136
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :123:
  123
  123
 • :146:
  146
  146
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :108:
  108
  108
 • :135:
  135
  135
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :77:
  77
  77
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :122:
  122
  122
 • :145:
  145
  145
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :107:
  107
  107
 • :134:
  134
  134
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :76:
  76
  76
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :121:
  121
  121
 • :144:
  144
  144
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :106:
  106
  106
 • :133:
  133
  133
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :75:
  75
  75
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :120:
  120
  120
 • :143:
  143
  143
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :105:
  105
  105
 • :132:
  132
  132
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :115:
  115
  115
 • :142:
  142
  142
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :104:
  104
  104
 • :131:
  131
  131
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :73:
  73
  73
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :114:
  114
  114
 • :141:
  141
  141
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :103:
  103
  103
 • :130:
  130
  130
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :140:
  140
  140
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :102:
  102
  102
 • :129:
  129
  129
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :139:
  139
  139
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :101:
  101
  101
 • :128:
  128
  128
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :138:
  138
  138
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :100:
  100
  100
 • :127:
  127
  127
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo