شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک ها 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک ها 2
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :star:
  Star
  Star
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • Bananas
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • Blacky
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • FB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • Green
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • Other
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :out:
  Out
  Out
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :down:
  Down
  Down
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :running:
  Running
  Running
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :square:
  Square
  Square
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :score:
  Score
  Score
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :no2:
  No2
  No2
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :no1:
  No1
  No1
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :school:
  School
  School
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • Soccer
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :England:
  England
  England
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :006:
  006
  006
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :France:
  France
  France
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • Standard
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love:
  Love
  Love
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :box:
  Box
  Box
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think:
  Think
  Think
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :king:
  King
  King
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :show:
  Show
  Show
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :split:
  Split
  Split
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :char:
  Char
  Char
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :console:
  Console
  Console
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :x:
  X
  X
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :police:
  Police
  Police
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :office:
  Office
  Office
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book:
  Book
  Book
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :help:
  Help
  Help
 • :business:
  Business
  Business
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • Troll
 • :no:
  No
  No
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • Yahoo
 • :79:
  79
  79
 • :140:
  140
  140
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :129:
  129
  129
 • :124:
  124
  124
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :68:
  68
  68
 • :109:
  109
  109
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :78:
  78
  78
 • :139:
  139
  139
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :128:
  128
  128
 • :123:
  123
  123
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :67:
  67
  67
 • :108:
  108
  108
 • :24:
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :77:
  77
  77
 • :138:
  138
  138
 • :13:
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :127:
  127
  127
 • :122:
  122
  122
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :66:
  66
  66
 • :107:
  107
  107
 • :148:
  148
  148
 • :23:
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :76:
  76
  76
 • :137:
  137
  137
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :126:
  126
  126
 • :121:
  121
  121
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :65:
  65
  65
 • :106:
  106
  106
 • :147:
  147
  147
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :75:
  75
  75
 • :136:
  136
  136
 • :11:
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :120:
  120
  120
 • :32:
  32
  32
 • :64:
  64
  64
 • :105:
  105
  105
 • :146:
  146
  146
 • :21:
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :74:
  74
  74
 • :135:
  135
  135
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :115:
  115
  115
 • :31:
  31
  31
 • :63:
  63
  63
 • :104:
  104
  104
 • :145:
  145
  145
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :73:
  73
  73
 • :134:
  134
  134
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :114:
  114
  114
 • :30:
  30
  30
 • :62:
  62
  62
 • :103:
  103
  103
 • :144:
  144
  144
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :133:
  133
  133
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :72:
  72
  72
 • :113:
  113
  113
 • :29:
  29
  29
 • :61:
  61
  61
 • :102:
  102
  102
 • :143:
  143
  143
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :132:
  132
  132
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :71:
  71
  71
 • :112:
  112
  112
 • :28:
  28
  28
 • :60:
  60
  60
 • :101:
  101
  101
 • :142:
  142
  142
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • :131:
  131
  131
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :111:
  111
  111
 • :27:
  27
  27
 • :59:
  59
  59
 • :100:
  100
  100
 • :141:
  141
  141
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :130:
  130
  130
 • :125:
  125
  125
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :110:
  110
  110
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • Adium
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak